Reklamační podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společnosti Varmego s.r.o., IČ: 8002401, DIČ: CZ8002401, se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, („prodávající“), a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), a popisuje postup uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2. S ohledem na platnou právní úpravu se v některých případech rozlišuje kupující spotřebitel, a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.3. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1.4. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. V případě rozporu některé definice anebo ustanovení dle tohoto Reklamačního řádu se zněním Všeobecných obchodních podmínek, má přednost znění Reklamačního řádu.

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), není-li v Reklamačním řádu stanoveno jinak.


2. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ

2.1. 1. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí zboží kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2.2. Kupující – spotřebitel je dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí

2.3. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4. Při koupi již použitého spotřebního zboží je ve smyslu § 2168 občanského zákoníku doba pro uplatnění práv z vadného plnění dle odst. 2 zkrácena na polovinu zákonné doby.

2.5. V případě, je-li kupujícím spotřebitel, platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.6. Odpovědnost prodávajícího za vady při převzetí vůči kupujícímu, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku.


3. ZÁRUKA ZA JAKOST

3.1. Prodávající přebírá záruku za jakost, kterou se zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.2. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí dvacet čtyři (24) měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze dvanáct (12) měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd. – taková charakteristika, včetně uvedení zkrácené záruční doby je výslovně uvedena u zboží a takto uvedená lhůta má přednost).

3.3. Ustanovení uvedená v čl. III odst. 2 se nepoužijí (záruka se na tyto vady tedy nevztahuje) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.4. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list).

3.5. Prodávající může záruční lhůtu stanovenou v odst. 2 prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

3.6. Kupující svá práva ze záruky za jakost uplatní bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.


4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci osobně u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v záručním listu („autorizovaná servisní opravna“).

4.2. Pokud by uplatnění práva z vad mělo kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

4.3. V případě, kdy kupující zasílá zboží prodávajícímu nebo autorizované servisní opravně, vede si ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalovaného materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučuje se přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.


5. V. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

5.2. Pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným dopravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalů a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující, který svým podpisem na dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky BEZ ZÁVAD, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace zboží poškozeného při přepravě. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí Reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné.

5.3. Před prvním použití zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky, včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání zboží v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

5.4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením nákupního dokladu, záručního listu nebo jiným věrohodným způsobem. V případě, že zboží bylo v minulosti reklamováno, kupující též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném zboží (pokud zboží sériové číslo má).

5.5. Kupující bere na vědomí, že výrobky a komponenty, které nejsou samostatně funkčním celkem, vyžadují ke své funkčnosti odbornou montáž a instalaci a nejsou určeny k používání osobami se sníženými vjemovými, duševními či fyzickými schopnosti (včetně dětí) a osobami s nedostatečnou kvalifikací. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi a nezodpovídá za celkovou funkčnost zařízení sestaveného z jednotlivých komponent.

5.6. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři či v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady požaduje prodávající písemnou formu.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

5.8. Kupující je vždy povinen bez ohledu na to, zda uplatnil jakýkoliv nárok z odpovědnosti za vady, zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši v době její splatnosti.

5.9. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5.10. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.


6. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé použitím nesprávného, vadného nebo nelegálního programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani za případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, ač nebylo vyloučeno v přiložené uživatelské příručce či návodu k obsluze. Dále prodávající neodpovídá za závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným a nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem k obsluze, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

6.2. Prodávající neodpovídá za škody na zboží nebo na majetku a zdraví vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití zboží, technologických postupů, návodů k použití, neodbornou manipulací se zbožím, montáží či užíváním apod.

6.3. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, jež jsou nedílnou součástí prodávaného zboží, se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

6.4. Prodávající dále neodpovídá za poškození vzniklá:

- běžným opotřebením zboží v důsledku obvyklého užívání,

- mechanickým poškozením zboží,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

- výpadky či přepětím v elektrické síti nebo použitím napájecího napětí mimo jmenovité hodnoty,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd.)

- nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

- úpravou zboží kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

- přírodními živly nebo vyšší mocí,

- při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware apod.,

- působením počítačových virů.


7. VII. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD KRYTÝCH ZÁRUKOU ZA JAKOST

7.1. Je-li reklamace vad krytých zárukou oprávněná, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to však není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, je kupující oprávněn požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit opravou, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.

7.2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit.

7.3. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.


8. VIII. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30 dnů) ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

8.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

8.4. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.5. V případě návštěvy servisního technika prodávajícího u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě bude kupujícím na místě uhrazeno dopravné servisního technika dle aktuálního ceníku prodávajícího. Tato částka bude kupujícímu následně vrácena, bude-li reklamace uznána oprávněnou.

8.6. V případě, že kupující při návštěvě servisního technika požaduje v rámci reklamace rovněž placenou opravu, případně jiný zásah do zboží, na který se reklamace nevztahuje, bude kupujícím na místě uhrazena odměna za práci servisního technika a dopravné servisního technika dle aktuálního ceníku prodávajícího. Polovina uhrazené částky dopravného bude kupujícímu následně vrácena, bude-li reklamace uznána oprávněnou. Druhá polovina dopravného jde k tíži prodávajícího. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.

8.7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

8.8. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.9. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2019

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a na provozovně (provozovnách) Prodávajícího nebo jako dokument na www.varmego.cz, www.uniz.cz, www.uniz.tech

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Reklamace:

Varmego s.r.o., Korunní 2569/108, 10100 Praha 10

http://www.varmego.cz, kontaktní email: varmego@varmego.cz

Napište nám

Potřebujete poradit? Napište nám a my se vám ozveme zpět.